Saturday, 22 June 2024

Kontakt Strona główna

Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego ZG Hotel "Logos" 
Filia O?rodka Us?ug Pedagogicznych i Socjalnych  Lublin 
PROPOZYCJE SZKOLE? NA ROK SZKOLNY 
2015 / 2016

KURSY  ORAZ SZKOLENIA REALIZOWANE S?  NA ZAMÓWIENIE ODDZIA?ÓW / OGNISK ZNP 
  PRZY ROZLICZENIU NOT? KSI?GOW?
  >

Kursy - propozycje tematów: 1.   Rozwój zawodowy a procedury awansu. 
 2.  
Techniki negocjacji (pracodawca-wspó?pracownik)
 3.  Komunikacja werbalna i niewerbalna empatia, asertywno??, kontakt nauczyciel-ucze?
 4.  Modelowanie aktywnej postawy m?odzie?y na rynku pracy
 5.  Kszta?towanie postawy twórczej i my?lenia twórczego w pracy z uczniami 
 6.  Trening integracyjny dla uczniów . 
 7.  Intelektualny i twórczy rozwój ucznia
 8.  Umiej?tno?ci kluczowe w edukacji ekologicznej 
 9
.  Szkolny program profilaktyki problemów m?odzie?y- konstruowanie, wdra?anie i ewaluacja
10.  Emisja i higiena g?osu.
11.  Kierownik wycieczek szkolnych krajowych i zagranicznych
12.  BHP dla pracowników placówek o?wiatowych  ( nauczyciele, administracja, obs?uga )
13.  BHP dla osób kierujacych grup? pracowników (w-ce dyrektorzy, kierownicy administacyjni)
14.  Kurs dla Spo?ecznych Inspektorów Pracy
15.  Pierwsza pomoc przedmedyczna - dla nauczycieli
16. Ochrona danych osobowych w placówce o?wiatowej.

17.  Obowi?zki dyrektora w zakresie wdra?ania rozporz?dzenia o pomocy 
      psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu,  szkole, placówce. ( dyrektorzy placówek 
      
o?wiatowych)
 
18.  Public relations- tworzenie pozytywnego wizerunku  szko?y ( placówki o?wiatowej)

Kursy s? ka?dorazowo modyfikowane wg indywidualnych potrzeb zamawiaj?cego Oddzia?u/Ogniska ZNP - po uzgodnieniu z OUPiS Lublin
Istnieje mo?liwo?? opracowania nowych tematów zgodnie z zamówieniem.
Szkolenia znajduj?ce si? w ofercie mog? by? zmodyfikowane zgodnie z potrzebami Ognisk ZNP w Specjalnych O?rodkach Szkolno Wychowawczych.
 
>

Szkolenia forma 3-4 godz. - propozycje tematów:

 

 1.  Skuteczne komunikowanie si? oraz informacja zwrotna nauczyciel-rodzic podstaw? dobrej  
      wspó?pracy.
 2.  Zasady pracy grupowej, efektywne wspó?dzia?anie w zespole oraz rozwi?zywanie  
      problemów w sposób twórczy 
 3.  Edukacja ekologiczna w nauczaniu zintegrowanym 
 4.  Komunikacja werbalna i niewerbalna z elementami terapii logopedycznej. 
 5.  Awans zawodowy nauczycieli w ?wietle nowych przepisów prawnych 
 6.  Jak przeciwdzia?a? modom w wyborze szko?y wy?szej 
 7.  Tolerancja w szkole 
 8.  Zabawa jako narz?dzie pracy wychowawczej.
 9. Ucze? jako jednostka twórcza.
10.  Ucze? w przestrzeni sztuki.
11.  Biblioterapia w edukacji.
12.  Formy oddzia?ywa? wychowawczych inspirowane arteterapi?.
13.  Sztuka w ?wiecie dziecka.
14.  Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym
15.  Dojrza?o?? szkolna
16.  Muzykoterapia
17.  Dziecko dyslektyczne (przyczyny, objawy, terapia, stymulacja funkcji j?zykowych
18.  Kszta?towanie umiej?tno?ci ?yciowych u uczniów
19.  Jak motywowa? ucznia do nauki
20.  Praca w zespo?ach przedmiotowych
21.  Stres (objawy, skutki, radzenie sobie ze stresem)
22.  Projektowanie programów edukacyjnych wychowania przedszkolnego – nowa podstawa 
      programowa.
23.  Promocja zdrowia w szkole – realizacja zada? metoda projektu
24.  Badanie osi?gni?? edukacyjnych dziecka- autoewaluacja pracy nauczyciela
25.  Diagnoza, planowanie, ewaluacja. ( przedszkola )
26.  Jak uchroni? dziecko przed si?ganiem po alkohol
27.  Dziecko agresywne w grupie.
28.  Wp?yw multimediów na dzieci (zagro?enia, skutki, zapobieganie)
29.   AUTOAGRESJA w?ród dzieci i m?odzie?y szkolnej – wczesne zapobieganie.
30.  Diagnozowanie ucznia zagro?onego wagarami i sposoby zapobiegania.
31.  Przemoc wobec dzieci (prawa i obowi?zki dziecka, z?y dotyk).
32.  Procedury post?powania wychowawczego w sytuacji zagro?enia demoralizacj?.
33.  Wychowanie , a w?adza rodzicielska w oparciu o prawo rodzinne.
34.  Wspó?praca wychowawców z policj?, s?dem i innymi instytucjami w zakresie realizacji 
       przepisów o post?powaniu w sprawach nieletnich.
35.    Jak walczy? z uczniowskim smutkiem i depresj?. ( bursy)
36.  Dokumentacja pedagogiczna oraz programy nauczania w szko?ach artystycznych. (szko?y 
       muzyczne)
37.  Prawa cz?owieka w realizacji zada? placówki o?wiatowej ( bursy )
38.   Diagnoza, planowanie, ewaluacja pracy dydaktyczno wychowawczej nauczyciela.
39.  Metodyka pracy z dzieckiem z opó?nionym rozwojem mowy.
40.  Dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych-diagnoza i pomoc ( Przdszk., SP, 
       Gimn. )
41.  Praca z dzieckiem z opó?nieniami rozwojowymi.
42.  Syndrom nieadekwatnych osi?gni??.
43.  Diagnoza systemu rodzinnego.
44.  Rozwijanie samorz?dno?ci wychowanków.
45.   Ewaluacja wewn?trzna w aspekcie procesu kszta?cenia.
46.  Zasady dopuszczania do u?ytku programów nauczania.( Przedszkola, SP , Gimn.)
47.  Realizacja opinii / orzecze? poradni psychologiczno pedagogicznych w szko?ach 
      i placówkach.
48.  Monitorowanie wdra?ania podstawy programowej.( Przedszkola, SP , Gimn., Szk.?rednie)

49.  Wprowadzenie rozporz?dzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu,  
     szkole, placówce.
50.  Organizacja  pracy Zespo?u d/s  pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
51.   Mediacje i negocjacje- konflikty klasowe oraz sposoby ich rozwiazywania.
52.  Ochrona danych osobowych w szkole , placówce.
53.  Wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w edukacji przedszkolnej.
54.  Ewaluacja wewn?trzna.

Szkolenia s? ka?dorazowo modyfikowane wg indywidualnych potrzeb zamawiaj?cego Oddzia?u / Ogniska ZNP - po uzgodnieniu z OUPiS Lublin
Istnieje mo?liwo?? opracowania nowych tematów zgodnie z zamówieniem.
Szkolenia znajduj?ce si? w ofercie mog? by? zmodyfikowane zgodnie z potrzebami Ognisk ZNP w Specjalnych O?rodkach Szkolno Wychowawczych.


 >

 Kurs  dzi?ki któremu zwiedzisz i zarobisz 
 w wakacje i ferie zimowe:


   Kurs dla  kandydatów  na  wychowawców  w  placówkach  wypoczynku letniego   
     
i zimowego  dzieci i  m?odzie?y  szkolnej 
        36 godz.   cena 200,-netto     
        (  kadra o?wiatowa - cz?onkowie Ognisk ZNP  - cena 100,-  netto)

 
                         
    realizacja -"Hotel Logos" (Dom Nauczyciela)  Lublin, ul.Akademicka 4
        
 

    ZOBACZ   AKTUALNO?CI                                          

  

Indywidualna karta zg?oszeniowa

 

      WYPOCZYNEK  NA??CZÓW

 

WCZASY W NA??CZOWIE DLA EMERYTOWANEJ KADRY O?WIATOWEJ

 turnus :      24.07-6.08. 2016    - dwa tygodnie   

  cena (pokoje 2 os.)   -    920,- /os.

cz?onkowie ZNP - zni?ka  -cena - 880,- z? /os.

        Karty zg?oszeniowe wysy?amy poczt? po otrzymaniu zg?oszenia telefonicznego .
        Ze wzgl?du na ograniczon? ilo?? miejsc o przyj?ciu decyduje kolejno?? zg?osze?


KONTAKT ( pe?na informacja oraz rezerwacja miejsc) :
     p. Iwona Janicka             
                       tel. 81- 533-03-66         w. 25 
                     lub   81- 533-82-85/ 86  w. 104
 

Zapisy na Wczasy dla emerytowanych pracowników placówek o?wiatowych
na rok 2016 zaczynamy od 1 lutego 2016 ,  osoby zainteresowane pokojami na parterze oraz pierwszym pi?trze ze wzgl?du  na stan zdrowia  prosimy o wcze?niejsz? rezerwacj? telefoniczn?.