Monday, 22 October 2018

Kontakt Strona główna

Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG Hotel "Logos" 
Filia Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych  Lublin 
PROPOZYCJE SZKOLEŃ NA ROK SZKOLNY 
2015 / 2016

KURSY  ORAZ SZKOLENIA REALIZOWANE SĄ  NA ZAMÓWIENIE ODDZIAŁÓW / OGNISK ZNP 
  PRZY ROZLICZENIU NOTĄ KSIĘGOWĄ
  >

Kursy - propozycje tematów: 1.   Rozwój zawodowy a procedury awansu. 
 2.  
Techniki negocjacji (pracodawca-współpracownik)
 3.  Komunikacja werbalna i niewerbalna empatia, asertywność, kontakt nauczyciel-uczeń
 4.  Modelowanie aktywnej postawy młodzieży na rynku pracy
 5.  Kształtowanie postawy twórczej i myślenia twórczego w pracy z uczniami 
 6.  Trening integracyjny dla uczniów . 
 7.  Intelektualny i twórczy rozwój ucznia
 8.  Umiejętności kluczowe w edukacji ekologicznej 
 9
.  Szkolny program profilaktyki problemów młodzieży- konstruowanie, wdrażanie i ewaluacja
10.  Emisja i higiena głosu.
11.  Kierownik wycieczek szkolnych krajowych i zagranicznych
12.  BHP dla pracowników placówek oświatowych  ( nauczyciele, administracja, obsługa )
13.  BHP dla osób kierujacych grupą pracowników (w-ce dyrektorzy, kierownicy administacyjni)
14.  Kurs dla Społecznych Inspektorów Pracy
15.  Pierwsza pomoc przedmedyczna - dla nauczycieli
16. Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej.

17.  Obowiązki dyrektora w zakresie wdrażania rozporządzenia o pomocy 
      psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu,  szkole, placówce. ( dyrektorzy placówek 
      
oświatowych)
 
18.  Public relations- tworzenie pozytywnego wizerunku  szkoły ( placówki oświatowej)

Kursy są każdorazowo modyfikowane wg indywidualnych potrzeb zamawiającego Oddziału/Ogniska ZNP - po uzgodnieniu z OUPiS Lublin
Istnieje możliwość opracowania nowych tematów zgodnie z zamówieniem.
Szkolenia znajdujące się w ofercie mogą być zmodyfikowane zgodnie z potrzebami Ognisk ZNP w Specjalnych Ośrodkach Szkolno Wychowawczych.
 
>

Szkolenia forma 3-4 godz. - propozycje tematów:

 

 1.  Skuteczne komunikowanie się oraz informacja zwrotna nauczyciel-rodzic podstawą dobrej  
      współpracy.
 2.  Zasady pracy grupowej, efektywne współdziałanie w zespole oraz rozwiązywanie  
      problemów w sposób twórczy 
 3.  Edukacja ekologiczna w nauczaniu zintegrowanym 
 4.  Komunikacja werbalna i niewerbalna z elementami terapii logopedycznej. 
 5.  Awans zawodowy nauczycieli w świetle nowych przepisów prawnych 
 6.  Jak przeciwdziałać modom w wyborze szkoły wyższej 
 7.  Tolerancja w szkole 
 8.  Zabawa jako narzędzie pracy wychowawczej.
 9. Uczeń jako jednostka twórcza.
10.  Uczeń w przestrzeni sztuki.
11.  Biblioterapia w edukacji.
12.  Formy oddziaływań wychowawczych inspirowane arteterapią.
13.  Sztuka w świecie dziecka.
14.  Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym
15.  Dojrzałość szkolna
16.  Muzykoterapia
17.  Dziecko dyslektyczne (przyczyny, objawy, terapia, stymulacja funkcji językowych
18.  Kształtowanie umiejętności życiowych u uczniów
19.  Jak motywować ucznia do nauki
20.  Praca w zespołach przedmiotowych
21.  Stres (objawy, skutki, radzenie sobie ze stresem)
22.  Projektowanie programów edukacyjnych wychowania przedszkolnego – nowa podstawa 
      programowa.
23.  Promocja zdrowia w szkole – realizacja zadań metoda projektu
24.  Badanie osiągnięć edukacyjnych dziecka- autoewaluacja pracy nauczyciela
25.  Diagnoza, planowanie, ewaluacja. ( przedszkola )
26.  Jak uchronić dziecko przed sięganiem po alkohol
27.  Dziecko agresywne w grupie.
28.  Wpływ multimediów na dzieci (zagrożenia, skutki, zapobieganie)
29.   AUTOAGRESJA wśród dzieci i młodzieży szkolnej – wczesne zapobieganie.
30.  Diagnozowanie ucznia zagrożonego wagarami i sposoby zapobiegania.
31.  Przemoc wobec dzieci (prawa i obowiązki dziecka, zły dotyk).
32.  Procedury postępowania wychowawczego w sytuacji zagrożenia demoralizacją.
33.  Wychowanie , a władza rodzicielska w oparciu o prawo rodzinne.
34.  Współpraca wychowawców z policją, sądem i innymi instytucjami w zakresie realizacji 
       przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich.
35.    Jak walczyć z uczniowskim smutkiem i depresją. ( bursy)
36.  Dokumentacja pedagogiczna oraz programy nauczania w szkołach artystycznych. (szkoły 
       muzyczne)
37.  Prawa człowieka w realizacji zadań placówki oświatowej ( bursy )
38.   Diagnoza, planowanie, ewaluacja pracy dydaktyczno wychowawczej nauczyciela.
39.  Metodyka pracy z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy.
40.  Dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych-diagnoza i pomoc ( Przdszk., SP, 
       Gimn. )
41.  Praca z dzieckiem z opóźnieniami rozwojowymi.
42.  Syndrom nieadekwatnych osiągnięć.
43.  Diagnoza systemu rodzinnego.
44.  Rozwijanie samorządności wychowanków.
45.   Ewaluacja wewnętrzna w aspekcie procesu kształcenia.
46.  Zasady dopuszczania do użytku programów nauczania.( Przedszkola, SP , Gimn.)
47.  Realizacja opinii / orzeczeń poradni psychologiczno pedagogicznych w szkołach 
      i placówkach.
48.  Monitorowanie wdrażania podstawy programowej.( Przedszkola, SP , Gimn., Szk.Średnie)

49.  Wprowadzenie rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu,  
     szkole, placówce.
50.  Organizacja  pracy Zespołu d/s  pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
51.   Mediacje i negocjacje- konflikty klasowe oraz sposoby ich rozwiazywania.
52.  Ochrona danych osobowych w szkole , placówce.
53.  Wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w edukacji przedszkolnej.
54.  Ewaluacja wewnętrzna.

Szkolenia są każdorazowo modyfikowane wg indywidualnych potrzeb zamawiającego Oddziału / Ogniska ZNP - po uzgodnieniu z OUPiS Lublin
Istnieje możliwość opracowania nowych tematów zgodnie z zamówieniem.
Szkolenia znajdujące się w ofercie mogą być zmodyfikowane zgodnie z potrzebami Ognisk ZNP w Specjalnych Ośrodkach Szkolno Wychowawczych.


 >

 Kurs  dzięki któremu zwiedzisz i zarobisz 
 w wakacje i ferie zimowe:


   Kurs dla  kandydatów  na  wychowawców  w  placówkach  wypoczynku letniego   
     
i zimowego  dzieci i  młodzieży  szkolnej 
        36 godz.   cena 200,-netto     
        (  kadra oświatowa - członkowie Ognisk ZNP  - cena 100,-  netto)

 
                         
    realizacja -"Hotel Logos" (Dom Nauczyciela)  Lublin, ul.Akademicka 4
        
 

    ZOBACZ   AKTUALNOŚCI                                          

  

Indywidualna karta zgłoszeniowa

 

      WYPOCZYNEK  NAŁĘCZÓW

 

WCZASY W NAŁĘCZOWIE DLA EMERYTOWANEJ KADRY OŚWIATOWEJ

 turnus :      24.07-6.08. 2016    - dwa tygodnie   

  cena (pokoje 2 os.)   -    920,- /os.

członkowie ZNP - zniżka  -cena - 880,- zł /os.

        Karty zgłoszeniowe wysyłamy pocztą po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego .
        Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń


KONTAKT ( pełna informacja oraz rezerwacja miejsc) :
     p. Iwona Janicka             
                       tel. 81- 533-03-66         w. 25 
                     lub   81- 533-82-85/ 86  w. 104
 

Zapisy na Wczasy dla emerytowanych pracowników placówek oświatowych
na rok 2016 zaczynamy od 1 lutego 2016 ,  osoby zainteresowane pokojami na parterze oraz pierwszym piętrze ze względu  na stan zdrowia  prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną.

   

                    

 

 

   

 


 

Notice: Undefined index: count in /usr/home/lublin/public_html/index.php on line 73