Sunday, 21 July 2024

Kontakt Strona główna

AKTUALNO?CI :


  KURS  " Spo?eczny Inspektor Pracy "  -25 godz      cena 210,- ( w tym Poradnik SIP i Ksi?ga Zalece?) 
  

                Podstawa prawna do wydelegowania na szkolenie: Ustawa o zwi?zkach zawodowych z dnia 23 maja 1991r art. 25, ust 2 / Dz.U. z 2001r., Nr 79, poz. 854 z pó?. zmianami / 

Szanowni Prezesi ZNP przypominamy, o zg?oszeniu na kurs nowo wybranych  oraz kontynuj?cych kolejn? kadencj? Spo?ecznych Inspektorów  na terenie placówek. 

Ogniska ZNP
które zg?osi?y Spo?ecznych Inspektorów zostan? powiadomiono o terminie i lokalizacji kursu telefonicznie.

Zapraszamy do uczestnictwa w kursie równie? osoby nie zrzeszone w ZNP p?ac?ce za kurs indywidualnie.

 

      KURSY  ORAZ SZKOLENIA REALIZOWANE S?  NA ZAMÓWIENIE ODDZIA?ÓW I OGNISK ZNP    
                         ZNAJDUJ?CYCH SI?  W PLACÓWKACH O?WIATOWYCH 
                                     PRZY ROZLICZENIU NOT? KSI?GOW?
                        Zapisy na kursy i szkolenia (  szczegó?owe informacje ) :

                                                     e-mail:  oupislublin@op.pl   
                                                        sekretariat@hotellogos.lublin.p
                                                 lub
  
szkolenia.oupis.lublin@gmail.com 
                  
                  tel.  81-533-03-66 w.25   w godz. 800-1400 
                   osobi?cie: "Hotel LOGOS" (Dom Nauczyciela) ul.Akademicka 4, Lublin 
                                                                  - pok nr 201 - II pi?tro
      
 
                                                                        Iwona Janicka